Съдебният картел срещу Тодор Бойчев


Отводът на 18 съдии и подкрепата на 9 окръжни съдии от Окръжен съд ХасковоСрещу мен има картел на юристите в България от българския съд. Флагман на този картел е Административен съд Хасково, следван от Районен съд Хасково. Картелът е от трима съдии по административно дело №284/2016г. на АС-Хасково, освен съдия Василка Желева – докладчик по административно дело №167/2011г. на АС-Хасково и председателя на съда съдия Бодикян:

А. По административно дело №284/2016г. на Административен съд Хасково

“Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

01.08.2016г., гр. Хасково

Административен съд- Хасково, на първи август през две хиляди и шестнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хайгухи Бодикян

като разгледа докладваното от Председателя и. адм. д. № 284 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по повод изпратена по подсъдност с Определение №7691 от 24.06.2016г. по адм. дело №2382/2016г. по описа на Върховен административен съд искова молба от Т.Г.Б. ***.

С така депозираната искова молба се претендира осъждане на Държавата за заплащане на обезщетение от 10 000 лв., за причинени неимуществени вреди на Т.Б. от отделни състави на Върховния административен съд, както и от съдията – докладчик, постановил съдебен акт по адм. д. №167/2011г. по описа на Административен съд – Хасково.

С определения, постановени в з. з. на 30.06.2016г., на 25.07.2016г. и на 28.07.2016г., съдиите Цветомира Димитрова, Кремена Костова – Грозева и Ива Байнова са се отвели от разглеждане на и. адм. дело № 284/2016г. по описа на Административен съд- Хасково, като са приели, че са налице основанията по чл. 22 ал. 1 т. 6 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК, с оглед на това, че заемат длъжността съдия в Административен съд – Хасково, също както и съдията – докладчик, постановил цитирания в исковата молба съдебен акт по адм. дело №167/2011г. по описа на съда, от чиито действия ищецът претендира да са му причинени неимуществени вреди. С определение, постановено в з. з. на 04.07.2016г., съдия Василка Желева се е отвела от разглеждане на и. адм. д. № 284/2016г. по описа на Административен съд- Хасково, като е приела, че са налице основанията по чл. 22 ал. 1 т. 6 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК, с оглед на това, че е постановила цитираното от ищеца Определение от 28.02.2011г., с което е прекратено производството по адм. д. №167/2011г. по описа на Административен съд – Хасково. С Определение, постановено в з.з. на 12.07.2016г., съдия Хайгухи Бодикян се е отвела от разглеждане на и. адм. д. № 284/2016г. по описа на Административен съд- Хасково, като е приела, че са налице основанията по чл. 22 ал. 1 т. 1 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК, с оглед на това, че заема длъжността Административен ръководител на Административен съд – Хасково.

След като се запознах с цялата преписка по образуваното и. адм. дело № 284/2016г. по описа на Административен съд- Хасково, намирам, че в случая са налице условията на чл. 133 ал. 6 от АПК и е изчерпана възможността за разглеждане на делото от Административен съд- Хасково. Съображенията за това са следните:

В настоящото производство Председателят на Административен съд – Хасково си е направил отвод от разглеждане на делото на основание чл.22 ал.1 т.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, а останалите четирима съдии са си направили отвод от разглеждане на делото, с оглед наличие на основанията по чл. 22 ал. 1 т. 6 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК. С оглед обстоятелството, че към настоящия момент заетата численост на съдиите от Административен съд- Хасково е от 5 магистрати, в случая е налице обективна невъзможност да се разгледа делото от Административен съд- Хасково.

Предвид изложеното, доколкото компетентният съд не е в състояние да разгледа делото, са налице предпоставките по чл. 133 ал. 6 от АПК, поради което производството по образуваното и. адм. дело № 284/2016г. по описа на Административен съд- Хасково следва да бъде прекратено и същото да бъде изпратено на ВАС, който е компетентния да определи и постанови изпращането на делото за разглеждането му в съседен административен съд.

Водим от горното и на основание чл. 133 ал. 6 от АПК

Р А З П О Р Е Д И:

ПРЕКРАТЯВА производството по и. адм. дело № 284/2016г. по описа на Административен съд- Хасково.

ИЗПРАЩА и. адм. дело № 284/2016г. по описа на Административен съд- Хасково на Върховен административен съд за определяне и постановяване изпращането му за разглеждане в съседен административен съд.

Разпореждането не подлежи на обжалване.

Препис от разпореждането да се изпрати на оспорващия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Б. По административно дело №207/2016г. на Административен съд Ямбол

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 337/19.9.2016г.                                       гр. Ямбол
Ямболският АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД   втори административен     състав
На деветнадесети септември                                                        2016 година
В закрито съдебно заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЪЛКО ДРАГАНОВ

Секретар Р. Танкова
Прокурор
като разгледа докладваното от съдия В.Драганов
Административно дело № 207  по описа на 2016 година.
За да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е образувано по искова молба предявена от Т.Г.Б. с адрес *** с правно основание чл. 2б ал.1 от ЗОДОВ, против Държавата за сумата от 10 000 лв., представляваща обезщетение за причинени му неимуществени вреди  от съдебен състав на Административен съд гр.Хасково постановил съдебен акт по адм. дело № 167/2011г. и различни съдебни състави на Върховния административен съд.  По исковата молба е образувано адм. дело № 2382/2016г. по описа на ВАС, което е прекратено с Определение № 7691/24.06.2016г. и на осн. чл. 135, ал.2 от АПК е изпратено по подсъдност на Административен съд –Хасково с указание за преценка на редовността на исковата молба и допустимостта на иска.
Образуваното адм. дело № 284/2016г. по описа на Административен съд –Хасково, също е прекратено, поради отвод на всички съдебни състави и на осн. чл. 133, ал.3 от АПК е изпратено във ВАС  за определяне на друг съседен административен съд, който да разгледа делото. На 26.08.2016г. Т.Б. е депозирал и иск  против Административен съд –Хасково с цена на иска 10 лева, „ заради действията и бездействията на председателя на съда”.
С Определение № 9666/13.09.2016г. по адм. дело № 9434/2016г. на ВАС – четвърто отделение делото образувано по исковата молба на Т.Г.Б. е изпратено за разглеждане на Административен съд-Ямбол.
Въз основа на заявеното основание за предявяване на иск срещу държавата, а именно за вреди от нарушено право по чл. 6, §1 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи /виж л.2 и л. 70 от адм. дело № 2382/2016г. по описа на ВАС/, настоящия съдебен състав намира, че делото не му е подсъдно.
Съгласно  чл. 2б ал.2 от ЗОДОВ, исковете по чл. 2б ал.1 от същия закон се разглеждат по реда на ГПК. Тази разпоредба сочи, че исковата претенция с така посочено правно основание подлежи на разглеждане от общите съдилища. Тъй като общия  размер на претендираното обезщетение е 10 010 лв,  и  с оглед разпоредбата на  чл. 7 от ЗОДОВ, регламентираща  местната подсъдност, делото следва да се изпрати на
Районен съд гр.Хасково.
С оглед  изложеното и на основание чл. 135, ал.2 от АПК, вр. с чл. 103 от ГПК и  чл. 7 от ЗОДОВ, ЯАС, втори административен състав

                                         О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 207/2016 г. по описа на Административен съд – Ямбол.
ИЗПРАЩА делото  по подсъдност на Районен съд гр.Хасково.
Препис от определението да се изпрати на ищеца за сведение.
Определението не подлежи на обжалване, съгласно чл.135, ал.7 от АПК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/не се чете

В. По гражданско дело №3286/2016г. на Районен съд Пазарджик

grd3286rs-pazardjik_-admd167has2011g

Картелът е в това, че съдиите, които са се отвели по чл.22, ал.1, т.6 от ГПК са издали незаконосъобразни актове, защото не са дали ход на публичен процес, за да им поискам отвод по т.6 от чл.22, ал.1 от ГПК.

За това казвам, че има картел сред съдиите от Административен съд Хасково!

Още нещо.

Как е било образувано делото по гражданско дело №3286/2016г. на Районен съд Пазарджик след като Административен съд Ямбол е администрирал делото по административно дело №207/2016г. на Административен съд Ямбол на Районен съд Хасково?

Делото по гражданско дело №3286/2016г. на Районен съд Пазарджик е било администрирано от Районен съд Хасково. Вероятно и там има отводи!?

Това е рекетът на държавната власт на Република България срещу мен.

Advertisements

About Тодор Бойчев

Моята същност са истинските неща от живота, изстраданите!… Моята цел е гражданското общество, правовата държава и върховенството на закона.
Публикувано на Върховенство на закона. Запазване в отметки на връзката.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s