За достойнството в политиката


tgb-for-radev-13

В политиката нещата, за да се случат трябва достойнство. Достойнството е в положената клетва. Кой уважава клетвата? Никой! Тя е синоним на парцал в политиката. Политиката се превърна в търговия и място за проституция с нейните идеи, защото няма свян.
Достойният човек се посвещава на клетвата си като политик и гражданин! Такъв е Румен Радев, български генерал, гражданин, военен летец и кандидат за президент!
kletva-deputat
Posted in Свят | Вашият коментар

Съдът брани „капитала“


Вече се движа по „билото“ на Република България. Правото на Република България е изпитано от мен! Вече установих, че съдебната власт брани „капитала“, а не служи на конституцията. Това се случва с мен и с мои приятели. Съдебните актове и тяхната мотивация показват само едно, че чл.4, ал.2 от Конституцията е една парлама. Съдебната власт, която се изповядва с мен и приятели недвусмислено показва, че Република България не е правова държава. Съдът брани „капитала“!

Posted in Върховенство на закона | има 1 коментар

Съдебният картел срещу Тодор Бойчев


Отводът на 18 съдии и подкрепата на 9 окръжни съдии от Окръжен съд ХасковоСрещу мен има картел на юристите в България от българския съд. Флагман на този картел е Административен съд Хасково, следван от Районен съд Хасково. Картелът е от трима съдии по административно дело №284/2016г. на АС-Хасково, освен съдия Василка Желева – докладчик по административно дело №167/2011г. на АС-Хасково и председателя на съда съдия Бодикян:

А. По административно дело №284/2016г. на Административен съд Хасково

“Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

01.08.2016г., гр. Хасково

Административен съд- Хасково, на първи август през две хиляди и шестнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хайгухи Бодикян

като разгледа докладваното от Председателя и. адм. д. № 284 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по повод изпратена по подсъдност с Определение №7691 от 24.06.2016г. по адм. дело №2382/2016г. по описа на Върховен административен съд искова молба от Т.Г.Б. ***.

С така депозираната искова молба се претендира осъждане на Държавата за заплащане на обезщетение от 10 000 лв., за причинени неимуществени вреди на Т.Б. от отделни състави на Върховния административен съд, както и от съдията – докладчик, постановил съдебен акт по адм. д. №167/2011г. по описа на Административен съд – Хасково.

С определения, постановени в з. з. на 30.06.2016г., на 25.07.2016г. и на 28.07.2016г., съдиите Цветомира Димитрова, Кремена Костова – Грозева и Ива Байнова са се отвели от разглеждане на и. адм. дело № 284/2016г. по описа на Административен съд- Хасково, като са приели, че са налице основанията по чл. 22 ал. 1 т. 6 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК, с оглед на това, че заемат длъжността съдия в Административен съд – Хасково, също както и съдията – докладчик, постановил цитирания в исковата молба съдебен акт по адм. дело №167/2011г. по описа на съда, от чиито действия ищецът претендира да са му причинени неимуществени вреди. С определение, постановено в з. з. на 04.07.2016г., съдия Василка Желева се е отвела от разглеждане на и. адм. д. № 284/2016г. по описа на Административен съд- Хасково, като е приела, че са налице основанията по чл. 22 ал. 1 т. 6 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК, с оглед на това, че е постановила цитираното от ищеца Определение от 28.02.2011г., с което е прекратено производството по адм. д. №167/2011г. по описа на Административен съд – Хасково. С Определение, постановено в з.з. на 12.07.2016г., съдия Хайгухи Бодикян се е отвела от разглеждане на и. адм. д. № 284/2016г. по описа на Административен съд- Хасково, като е приела, че са налице основанията по чл. 22 ал. 1 т. 1 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК, с оглед на това, че заема длъжността Административен ръководител на Административен съд – Хасково.

След като се запознах с цялата преписка по образуваното и. адм. дело № 284/2016г. по описа на Административен съд- Хасково, намирам, че в случая са налице условията на чл. 133 ал. 6 от АПК и е изчерпана възможността за разглеждане на делото от Административен съд- Хасково. Съображенията за това са следните:

В настоящото производство Председателят на Административен съд – Хасково си е направил отвод от разглеждане на делото на основание чл.22 ал.1 т.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, а останалите четирима съдии са си направили отвод от разглеждане на делото, с оглед наличие на основанията по чл. 22 ал. 1 т. 6 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК. С оглед обстоятелството, че към настоящия момент заетата численост на съдиите от Административен съд- Хасково е от 5 магистрати, в случая е налице обективна невъзможност да се разгледа делото от Административен съд- Хасково.

Предвид изложеното, доколкото компетентният съд не е в състояние да разгледа делото, са налице предпоставките по чл. 133 ал. 6 от АПК, поради което производството по образуваното и. адм. дело № 284/2016г. по описа на Административен съд- Хасково следва да бъде прекратено и същото да бъде изпратено на ВАС, който е компетентния да определи и постанови изпращането на делото за разглеждането му в съседен административен съд.

Водим от горното и на основание чл. 133 ал. 6 от АПК

Р А З П О Р Е Д И:

ПРЕКРАТЯВА производството по и. адм. дело № 284/2016г. по описа на Административен съд- Хасково.

ИЗПРАЩА и. адм. дело № 284/2016г. по описа на Административен съд- Хасково на Върховен административен съд за определяне и постановяване изпращането му за разглеждане в съседен административен съд.

Разпореждането не подлежи на обжалване.

Препис от разпореждането да се изпрати на оспорващия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Б. По административно дело №207/2016г. на Административен съд Ямбол

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 337/19.9.2016г.                                       гр. Ямбол
Ямболският АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД   втори административен     състав
На деветнадесети септември                                                        2016 година
В закрито съдебно заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЪЛКО ДРАГАНОВ

Секретар Р. Танкова
Прокурор
като разгледа докладваното от съдия В.Драганов
Административно дело № 207  по описа на 2016 година.
За да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е образувано по искова молба предявена от Т.Г.Б. с адрес *** с правно основание чл. 2б ал.1 от ЗОДОВ, против Държавата за сумата от 10 000 лв., представляваща обезщетение за причинени му неимуществени вреди  от съдебен състав на Административен съд гр.Хасково постановил съдебен акт по адм. дело № 167/2011г. и различни съдебни състави на Върховния административен съд.  По исковата молба е образувано адм. дело № 2382/2016г. по описа на ВАС, което е прекратено с Определение № 7691/24.06.2016г. и на осн. чл. 135, ал.2 от АПК е изпратено по подсъдност на Административен съд –Хасково с указание за преценка на редовността на исковата молба и допустимостта на иска.
Образуваното адм. дело № 284/2016г. по описа на Административен съд –Хасково, също е прекратено, поради отвод на всички съдебни състави и на осн. чл. 133, ал.3 от АПК е изпратено във ВАС  за определяне на друг съседен административен съд, който да разгледа делото. На 26.08.2016г. Т.Б. е депозирал и иск  против Административен съд –Хасково с цена на иска 10 лева, „ заради действията и бездействията на председателя на съда”.
С Определение № 9666/13.09.2016г. по адм. дело № 9434/2016г. на ВАС – четвърто отделение делото образувано по исковата молба на Т.Г.Б. е изпратено за разглеждане на Административен съд-Ямбол.
Въз основа на заявеното основание за предявяване на иск срещу държавата, а именно за вреди от нарушено право по чл. 6, §1 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи /виж л.2 и л. 70 от адм. дело № 2382/2016г. по описа на ВАС/, настоящия съдебен състав намира, че делото не му е подсъдно.
Съгласно  чл. 2б ал.2 от ЗОДОВ, исковете по чл. 2б ал.1 от същия закон се разглеждат по реда на ГПК. Тази разпоредба сочи, че исковата претенция с така посочено правно основание подлежи на разглеждане от общите съдилища. Тъй като общия  размер на претендираното обезщетение е 10 010 лв,  и  с оглед разпоредбата на  чл. 7 от ЗОДОВ, регламентираща  местната подсъдност, делото следва да се изпрати на
Районен съд гр.Хасково.
С оглед  изложеното и на основание чл. 135, ал.2 от АПК, вр. с чл. 103 от ГПК и  чл. 7 от ЗОДОВ, ЯАС, втори административен състав

                                         О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 207/2016 г. по описа на Административен съд – Ямбол.
ИЗПРАЩА делото  по подсъдност на Районен съд гр.Хасково.
Препис от определението да се изпрати на ищеца за сведение.
Определението не подлежи на обжалване, съгласно чл.135, ал.7 от АПК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/не се чете

В. По гражданско дело №3286/2016г. на Районен съд Пазарджик

grd3286rs-pazardjik_-admd167has2011g

Картелът е в това, че съдиите, които са се отвели по чл.22, ал.1, т.6 от ГПК са издали незаконосъобразни актове, защото не са дали ход на публичен процес, за да им поискам отвод по т.6 от чл.22, ал.1 от ГПК.

За това казвам, че има картел сред съдиите от Административен съд Хасково!

Още нещо.

Как е било образувано делото по гражданско дело №3286/2016г. на Районен съд Пазарджик след като Административен съд Ямбол е администрирал делото по административно дело №207/2016г. на Административен съд Ямбол на Районен съд Хасково?

Делото по гражданско дело №3286/2016г. на Районен съд Пазарджик е било администрирано от Районен съд Хасково. Вероятно и там има отводи!?

Това е рекетът на държавната власт на Република България срещу мен.

Posted in Върховенство на закона | Вашият коментар

Тръгнал съм!


Тръгнал съм, да изпитам българският съд! Хасковският административен съд е вече сразен! Съдиите дезертират. Подават си отводи по един недостоен начин. Отказват да влязат в схватка с мен. Измятат се. Не си довеждат решенията докрай. Броят на отводите е близо 100 по няколко дела. Внушителна потенциална недостатъчност от юридическа гледна точка спрямо моята личност. Походът ми към справедливост е на кота Административен съд Смолян. Кой знае, може би ще стигна Видинския съдебен район. А, после? Гражданските ми аргументи стоят по-високо от юридическите, защото ако гражданите изчезнем, а после се превърнем в овце, то правото ще изчезне като материя. С това и цивилизацията. Какво става? Защо съдът е отново класов? Нали сме правова държава. Кой има достойнството да ме погледне в очи и заедно да видим спора за правата ми. Нали съдията е български гражданин? Нали адвокатът е български гражданин? Нали, те полагат клетва, за да служат на обществото, а не на някаква си каста? Нали? Нали? Нали? Започнаха да се самоизяждат отделни магистрати. Има разкол помежду им! Тръгнал съм да изпитам българският съд!!!

Posted in Върховенство на закона | Вашият коментар

10 -те принципа на Махатма Ганди


Промяна

 • “Вие трябва да бъдете промяната, която искате да видите в света.”

“Като човешки същества, нашето величие е не толкова в това да можем да съградим света отново – това е мит на атомната ера, – колкото в това, да можем да изградим отново себе си.”

Контрол

 • “Никой не може да ме нарани (обиди) без моето разрешение.”

Прошка

 • “Слабите не могат никога да простят. Прошката е качество на силните.”
 • “Принципът „Око за око“ може само да доведе до пълното ослепяване на целия свят.”

Действие

 • “Един грам практика струва повече от цял тон с проповеди.”

Сегашният момент

 • “Не искам да предвиждам бъдещето. Загрижен съм само за настоящето. Бог не ми е дал контрол върху следващия момент.”

Всеки е човешко същество

 • “Аз съм обикновен човек склонен към грешки, както всеки друг смъртен. В същото време признавам, че имам смирението да изповядам грешките си и да преразгледам постъпките си.”
 • “Неразумно е да бъдеш прекалено сигурен в мъдростта на един човек. Здравословно е да си напомняш, че и най-силния може да прояви слабост, както и най-мъдрия може да сгреши.”

Постоянство

 • “Първо те игнорират, после ти се присмиват, после се борят срещу теб и после ти побеждаваш.”

Доброта

 • “Аз виждам само добрите качества у хората. Тъй като самият аз не съм безупречен, не бих си позволил да изпитвам недостатъците на другите.”
 • “Човек е толкова велик, колкото е работил за добруването на своя ближен.”
 • “Предполагам, че някога лидерството е означавало мускули, но днес то означава да можеш да се разбираш с хората.”

Щастие

 • “Щастието е тогава, когато това, което мислиш, това, което казваш и това, което правиш, са в хармония.”
 • “Винаги се стремете към пълна хармония на мисли, думи и действия. Винаги се стремете към изчистване на мислите си и всичко останало ще бъде добре.”

Развитие

 • “Постоянното развитие е природен закон и този, който постоянно се опитва да поддържа своите догми, за да изглежда последователен, изпада в затруднено положение.”

Петъчна притча: 10-те принципа на Ганди как да променим света

Posted in Свят | Вашият коментар

Родината ми е по-скъпа от държавата!


Решението е преврат, но какъв! Наистина преврат, държавен или идеен в главите на хората! Нужен е преврат най-вече в мисленето срещу наглата парвенющина. Нужен е преврат в мисленето за защита на националното достойнство. Този капитализъм след 10 ноември 1989 година е за преврат, защото социалната му база се състои в носталгия за терора преди 1944, а прозападният курс към проатлантизъм руши българщината. Нито имаме модерност, нито имаме българщина. В главата ми се шири идеята за преврат срещу катастрофата след 10 ноември! Вече си говорим с приятели за преврат, колкото и наивно да е. Майтапим се! Разбира се, аз мисля за преврат в името на българщината. Ако можех да извърша държавен преврат, да съм го извършил! Не, държавния преврат, а преврат по българщината! А, за българщината бих сторил и държавен преврат! Родината ми е по-скъпа от държавата!

Posted in Върховенство на закона | Вашият коментар

Едно политическо неравенство


Всъщност, това е краткият израз на незачитане на гаранциите на държавата по чл.4, ал.2 от Конституцията.

Аз забих  пирона на политическото неравенство, осъществявано от съдебната власт. Аз  се гордея с достойнството си и съм в политическата неправда от  сегашната  държавна власт, представена в парламента и Висшия съдебен  съвет.

Обявявам, че Съдебната власт суспендира Конституцията. Толкова много отводи на съдии, че как да го нарека иначе!
А, то е политическа неправда. Защото, когато не ти приемат волята на гражданин е политическа неправда и незачитане на достойнството ми на гражданин по чл.6 от Конституцията.
А, то си е политическа неправда!
Аз, българският гражданин Тодор Бойчев съм онеправдан от държавната власт в лицето на около 50 отвода на съдии чрез машинации и изопачаване на закона.
Солидарността на съдиите по незачитане на гражданската ми воля на български гражданин е политическа дискриминация, която е в разрез с чл.6 от Конституцията. Аз съм в политическа неправда!
Дори, омбудсманът Манолова не зачита моите граждански искания! Тя не е моят омбудсман!
Това е!

Вече правата ми са политически проблем, защото съдът работи по  калъп, удобен на Висшия съдебен съвет, а така и на политическия  интерес, представен в Народното събрание.
Това е обяснението на нещата, защото иначе щеше да работи чл.4, ал.2 от Конституцията – Република България гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество..

https://drive.google.com/file/d/0B-VPu91UJfiOY0Uxd01aMTI5Sjg/view
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B-VPu91UJfiOQmlUdE5pNXBNYjQ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B-VPu91UJfiOQXJoQ2NHcDdBMDQ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B-VPu91UJfiOUzdMTU4tei1sTWM

Posted in Върховенство на закона | Вашият коментар